KryteriaRegulamin OSiROcenianie aktywiz.BHP OAZA

 

                  KRYTERIA WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE I, II, III

 W GIMNAZJUM IM. WŁ. HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

 

 

1.      Ocena semestralna i roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. 

2.     Nauczyciel wystawiając ocenę semestralną i roczną bierze pod uwagę wszystkie obszary oceniania (postawa, umiejętności, wiadomości) ze szczególnym uwzględnieniem wysiłku wkładanego przez ucznia w usprawnianiu się i wywiązywaniu  z zadań i ról powierzonych mu      przez nauczyciela. 

3.     Wpływ na ocenę semestralną i roczną ma również czynny udział na lekcjach  wych. fiz. Nauczyciel co miesiąc podsumowuje udział ucznia w zajęciach ( 50% to minimum na ocenę    dopuszczającą ) i wystawia ocenę semestralną i roczną na podstawie średniej arytmetycznej z przepracowanych miesięcy.

 4.       W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wychowania fizycznego ( zwolnienie lekarskie lub higienistki szkolnej ).

5.      Nauczyciel różnicuje wymagania wobec uczniów, dobiera odpowiednie metody pracy  w stosunku do każdego ucznia i stosuje wymagania uwzględniając jego możliwości.

 W przypadku wystąpienia stałych lub czasowych dysfunkcji nauczyciel wskazuje zamienną formę sprawdzianu.

6.     Brak zaliczenia prób sprawnościowych z powodu nieobecności na lekcji, braku stroju lub zwolnienia uczeń winien każdorazowo uzupełnić w przeciągu dwóch tygodni. Brak w/w uzupełnienia skutkuje oceną niedostateczną z niezaliczonej próby sprawnościowej.

7.   Uczeń ma możliwość wykonania dodatkowej pracy z zakresu kultury fizycznej. Tematyka i regulamin prac ogłaszane są cyklicznie w gablocie sportowej szkoły. Wykonanie w/w prac      pozwala na uzyskanie dodatkowej oceny.

8.   Aktywność ucznia może być nagradzana plusami lub jej brak minusami. Uzyskanie 3 plusów   lub minusów skutkuje oceną bardzo dobrą i niedostateczną.

9.   Niedyspozycja nie jest przeciwwskazaniem do aktywności fizycznej i uczestnictwa w lekcji. Może być jedynie powodem zwolnienia z wykonywania niektórych ćwiczeń i zadań ruchowych.

10.  Dopuszcza się jeden raz w semestrze nieprzygotowanie (brak stroju) do  lekcji wychowania     fizycznego. Każde kolejne wiąże się z uzyskaniem oceny  niedostatecznej.

11.   Osoby niećwiczące są do dyspozycji nauczyciela:

        - pomagają w organizacji lekcji( przygotowują i sprzątają sprzęt sportowy)

        - pomagają przy asekuracji trudnych ćwiczeń

        - wykonują inne prace zapobiegające bezczynności (np. opis przebiegu lekcji, ćwiczenia marszowe w terenie, prace porządkowe)

12.   Nauczyciel poprzez informację zwrotną informuje ucznia ustnie o jego postępach lub poprawności czy błędach w wykonywanych ćwiczeniach. Uczeń stara się eliminować błędy na bieżąco na każdej lekcji z danej dyscypliny sportowej.