Szkolna Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego

– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku 2017/2018

I. WSTĘP

 

1.  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku została przygotowana w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016r., poz. 1943, ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2223) oraz Informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązującą w roku szkolnym 2017/2018 przygotowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

2.  Treść Wewnątrzszkolnej instrukcji przygotowania i organizacji egzaminu gimnazjalnego podana zostanie do wiadomości na miesiąc przed egzaminem:

·         Radzie Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, członkom SZE,

·         Rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów klas zdających egzamin gimnazjalny w danym roku,

·         Uczniom zdającym egzamin gimnazjalny w danym roku,

3.  Tekst Szkolnej Instrukcji Przygotowania i Organizacji Egzaminu Gimnazjalnego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie www.gimkornik.edu.pl

4.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją obowiązującymi stają się przepisy zawarte w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2016r., poz. 1943, ze zm.), oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (DzU z dnia 29 grudnia 2016 r., poz. 2223).

W opracowaniu zastosowano następujące skróty:

SZE - szkolny zespół egzaminacyjny,

ZN - zespół nadzorujący,

OKE - Okręgowa Komisja Egzaminacyjna,

CKE - Centralna Komisja Egzaminacyjna.

 

II. POSTĘPOWANIE Z NIEJAWNYMI MATERIAŁAMI EGZAMINACYJNYMI

 

1.  Za właściwe zabezpieczenie i ochronę przed nieuprawnionym ujawnieniem materiałów egzaminacyjnych - od momentu odbioru zestawów egzaminacyjnych do czasu przekazania ich po egzaminie do właściwej OKE - odpowiada przewodniczący SZE.

2.  Przewodniczący SZE lub upoważniony przez niego członek tego zespołu, kwituje odbiór pakietów materiałów egzaminacyjnych.

3.  Po otrzymaniu pakietów z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdzeniu ich, zgodnie z otrzymaną instrukcją, przewodniczący SZE składa je w stanie nienaruszonym w sejfie.

4.  Dostęp do sejfu ma dyrektor szkoły, jako przewodniczący SZE i wicedyrektor szkoły, jako zastępca przewodniczącego SZE.

5.  Otwarcie pakietów z zestawami egzaminacyjnymi następuje w dniu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli zdających.

6.  Po rozdaniu arkuszy egzaminacyjnych uczniom i po zakończeniu czynności organizacyjnych wszystkie niewykorzystane oraz wadliwe arkusze egzaminacyjne są przeliczane. Liczbę niewykorzystanych i wadliwych arkuszy, oraz wadliwych płyt CD, odnotowuje się w protokołach.

7.  Bezpośrednio po zakończeniu pracy z każdym arkuszem egzaminacyjnym następuje odbiór prac od zdających, przeliczenie, odnotowanie liczby zestawów egzaminacyjnych w protokole przebiegu egzaminu oraz spakowanie arkuszy odpowiedzi i opisanie kopert zgodnie z zaleceniami OKE w Poznaniu.

8.  Materiały egzaminacyjne ze wszystkich sal egzaminacyjnych są przekazywane przewodniczącemu SZE.

9.  Przewodniczący SZE zabezpiecza dokumentację dotyczącą przygotowania i przebiegu egzaminu przed nieuprawnionym ujawnieniem, w tym materiały egzaminacyjne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu.

 

III. TERMINARZ REALIZACJI ZADAŃ W DANYM ROKU SZKOLNYM

 

Termin

Czynności organizacyjne

wrzesień 2017

Poinformowanie rodziców i uczniów klas trzecich o przebiegu egzaminu, terminach składania deklaracji. Wychowawcy klas.

do 30 września 2017

Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców (prawnych opiekunów):

– o wyborze języka i poziomu egzaminu.

do 30 września 2017

Zapoznanie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu.

do 15 października 2017

Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii/orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

do 20 listopada 2017

Termin pisemnego poinformowania rodziców (prawnych opiekunów) o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

do 23 listopada 2017

Termin przedłożenia przez rodziców (prawnych opiekunów) dyrektorowi szkoły pisemnego oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu z dostosowań wskazanych przez radę pedagogiczną.

do 30 listopada 2017

Przekazanie do OKE danych dotyczących uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego poprzez serwis elektroniczny.

do 18 stycznia 2018

Zebranie przez dyrektora szkoły od rodziców/uczniów:

1)      deklaracji o zmianie języka obcego nowożytnego wskazanego we wcześniejszej deklaracji,

2)      rezygnacji z przystąpienia do trzeciej części egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, jeśli nie był on obowiązkowy.

do 22 stycznia 2018

Przekazanie do OKE informacji o zmianie w deklaracji z języków obcych

do 16 lutego 2018

Powołanie zastępcy przez przewodniczącego SZE.  Powołanie członków zespołu egzaminacyjnego.

do 28 lutego 2018

Poinformowanie uczniów oraz ich rodziców lub słuchaczy o warunkach przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

do 16 marca 2018

Powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznaczenie przewodniczących tych zespołów.

do 17 kwietnia 2018

Odbycie przez PZE lub zastępcę PZE szkolenia w zakresie organizacji egzaminu gimnazjalnego organizowanego przez OKE oraz przeszkolenie w tym zakresie członków zespołu egzaminacyjnego z danej szkoły.

do 17 kwietnia 2018

Przyjęcie od uczniów zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu/olimpiady i przekazanie informacji do OKE.

18, 19 i 20 kwietnia 2018

Termin przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego. 

do 18 maja 2018

Przekazanie do OKE listy uczniów, którzy przystąpią do egzaminu gimnazjalnego w terminie dodatkowym.

4, 5 i 6 czerwca 2018

Termin przeprowadzenia dodatkowego egzaminu gimnazjalnego.

15 czerwca 2018

Odebranie od OKE zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

do 20 czerwca 2018

Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej

informację o uczniach, którzy nie kończą odpowiednio gimnazjum.

22 czerwca 2018

Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

31 grudnnia 2018

Przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzeniem egzaminu gimnazjalnego.

 

 

IV. ZASADY OBIEGU INFORMACJI

 

1.      Wychowawcy klas III gimnazjum zapoznają rodziców (prawnych opiekunów) ucznia z możliwymi dostosowaniami formy i warunków egzaminu nie później na pierwszym zebraniu z rodzicami w roku szkolnym, w którym odbywa się egzamin.

2.      Rodzice (prawni opiekunowie) uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się ubiegający się o dostosowanie formy i warunków egzaminu do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, muszą posiadać stosowną opinię (orzeczenie) poradni psychologiczno-pedagogicznej. Opinia (orzeczenie), o których mowa, powinny być dostarczone dyrektorowi szkoły najpóźniej do 15 października roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin odpowiednio nie wcześniej, niż po ukończeniu trzeciej klasy szkoły podstawowej.

3.      Do dnia 20 listopada dyrektor informuje rodziców (prawnych opiekunów) uczniów zdających egzamin, o określonych sposobach dostosowania warunków egzaminacyjnych na podstawie opinii i orzeczeń.

4.      W przypadku rezygnacji z prawa do zdawania egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do dysfunkcji ucznia rodzic (prawny opiekun) ucznia składa dyrektorowi szkoły pisemne oświadczenie o rezygnacji w terminie do dnia 23 listopada roku szkolnego, w którym uczeń przystępuje do egzaminu.

5.      Dyrektor szkoły w terminie ustalonym przez dyrektora OKE, ale nie później niż do 30 listopada roku szkolnego, w którym odbywa się egzamin, jest zobowiązany przekazać w formie elektronicznej do OKE listę uczniów przystępujących do egzaminu.

6.      Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku rokrocznie podlega szkoleniu dotyczącemu dostosowania procedur egzaminacyjnych, które przeprowadza Dyrektor Szkoły.

7.      Najpóźniej na tydzień przed terminem egzaminu przewodniczący SZE osobiście lub za pośrednictwem nauczycieli języka polskiego, będących członkami SZE, przypomina uczniom klas trzecich gimnazjum oraz ich rodzicom (prawnych opiekunów) zasady dotyczące przebiegu egzaminu, pracy z arkuszami.

8.      Stwierdzenia uprawnień laureatów odpowiednich konkursów przedmiotowych dokonuje Dyrektor Szkoły niezwłocznie po otrzymaniu imiennego potwierdzenia uzyskania przez ucznia tytułu laureata odpowiedniego konkursu przedmiotowego.

9.      Przewodniczący SZE sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu z przyczyn losowych bądź zdrowotnych lub którzy przerwali/którym przerwano egzamin i przekazuje go OKE w  Poznaniu.

10.  W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w terminie ustalonym przez dyrektora CKE dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia przekazuje do dyrektora OKE udokumentowany wniosek o zwolnienie ucznia z  obowiązku przystąpienia do egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu.

11.  Przewodniczący SZE w szkolnej dokumentacji pozostawia następujące dokumenty:

- protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal,

- oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora,

- kopię decyzji o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu lub części egzaminu,

- kopię zweryfikowanych list zdających z poszczególnych sal egzaminacyjnych w danym dniu

- kopię zbiorczego protokołu przebiegu egzaminu,

- kopię protokołu przekazania dokumentacji egzaminacyjnej zgodnego ze wskazaniami właściwej OKE.

13. Wyniki egzaminu w formie zaświadczenia wydanego przez OKE w Poznaniu otrzymuje uczeń wraz ze świadectwem ukończenia gimnazjum. Otrzymanie zaświadczenia kwituje uczeń (rodzice ucznia/prawni opiekunowie) w formie czytelnego podpisu i daty odbioru. Pokwitowanie, o którym mowa, pozostaje w dokumentacji szkoły.

14. Zaświadczenia uczniów, którzy nie ukończyli gimnazjum Dyrektor Szkoły odsyła do OKE w Poznaniu.

15. Uczeń (rodzic ucznia/prawny opiekun) w przypadku zagubienia lub zniszczenia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu składa w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku:

- oświadczenie o zgubieniu lub zniszczeniu zaświadczenia (z podaniem okoliczności),

- dowód wniesienia opłaty skarbowej na konto OKE w Poznaniu.

16. Dyrektor Szkoły przesyła dokumenty, o których mowa wyżej, wraz z prośbą o wystawienie duplikatu do OKE w Poznaniu.

17. OKE w Poznaniu wystawia duplikat, przysyła go do szkoły i powiadamia o tym zainteresowane osoby.

18. Duplikat musi być odebrany i potwierdzony jego odbiór w szkole.

V. ORGANIZACJA I PRZEBIEG EGZAMINU

1.      Przygotowanie sal do egzaminu, zgodnie z procedurami ustalonymi przez OKE w Poznaniu, odbywa się na dzień przed terminem egzaminu. Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie sal są przewodniczący ZN w danych salach lub wyznaczeni przez nich członkowie ZN zgłoszeni przewodniczącemu SZE.

2.      W każdym dniu egzaminu przewodniczący ZN sprawdzają odpowiednie przygotowanie sal do egzaminu. Obecność członków zespołu. Członków ZN oraz obserwatorów informuje o zakazie wnoszenia przez nich do sali urządzeń telekomunikacyjnych.

3.      W dniu poprzedzającym część trzecią egzaminu przewodniczący SZE wraz z przewodniczącymi ZN przebieg trzeciej części egzaminu, sprawdzają stan techniczny urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego z języka obcego.

4.      Przewodniczący SZE, odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi każdego dnia egzaminacyjnego.

5.      Pół godziny przed rozpoczęciem pracy z danym zestawem egzaminacyjnym przewodniczący SZE otwiera pakiety z materiałami w obecności przewodniczących ZN oraz przedstawicieli uczniów – sala nr 17.

6.      O wyznaczonej godzinie zdający gromadzą się przed salą, w której zdają egzamin. Przewodniczący ZN przypomina zdającym, członkom zespołu oraz obserwatorom o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.

7.      Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu, tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.

8.      Zdający losują numer miejsca i je zajmują. Do sali egzaminacyjnej wnoszą jedynie: pióro lub długopis z czarnym tuszem, dodatkowo na egzamin z zakresu matematyki może wnieść linijkę.

9.      Członkowie ZN przekazują zdającym kartki z kodem, imieniem, nazwiskiem i numerem pesel oraz naklejki z kodem kreskowym przy losowaniu.

10.  Po wejściu wszystkich zdających do sali przewodniczący ZN przypomina o:

-           o zasadach zachowania się podczas egzaminu gimnazjalnego (samodzielności pracy na egzaminie),

-           o dodatkowych 5 minutach przeznaczonych na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi po zakończeniu czasu przewidzianego na rozwiązanie zadań (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi),

-           jeśli zdający ukończył pracę przed czasem (tzn. więcej niż 10 minut przed zakończeniem pracy z zestawem), zgłasza to ZN przez podniesienie ręki, zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stołu, czeka na członka ZN.

11.  Po przekazaniu zdającym informacji o przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od przewodniczącego SZE materiały egzaminacyjne:

a.       odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych,

b.      listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE (na tej liście potwierdza się odbiór prac egzaminacyjnych od uczniów)

c.       druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali

d.      odpowiednią liczbę bezpiecznych kopert.

    9.   Egzamin rozpoczyna się punktualnie o godzinie 9.00

10.   Członkowie ZN rozdają zestawy egzaminacyjne zdającym.

11.   Po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych przewodniczący ZN poleca zdającym.

a. zapoznanie się z instrukcją z pierwszej strony arkusza,

b. sprawdzenie kompletności arkusza egzaminacyjnego:

- czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony oraz zawiera zeszyt zadań i kartę odpowiedzi (pierwsza część każdego dnia),

- czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, zawiera zeszyt zadań, kartę rozwiązania zadań wraz z kartą odpowiedzi (druga część każdego dnia),

- W drugiej części każdego dnia - Przewodniczący poleca wyrwanie karty rozwiązania zadań ze arkusza, zwraca uwagę by nie odrywać karty odpowiedzi.

(W razie potrzeby uczniowie zgłaszają braki przewodniczącemu ZN egzamin i otrzymują kompletne zestawy. Jeśli przewodniczący ZN ich nie posiada, zgłasza braki przewodniczącemu SZE. Takie przypadki zostają odnotowane w protokole przebiegu egzaminu - wymianę arkusza uczeń kwituje podpisem na protokole)

c. zapisanie trzyznakowych kodów i numerów PESEL we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach,

d. sprawdzenie poprawności numeru pesel na naklejkach, umieszczenie naklejek z kodem we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach (gdy pesel błędny przewodniczący ZN koryguje go w zestawie, zapisuje uwagę w protokole, zapisuje ręcznie prawidłowy pesel + identyfikator szkoły we wszystkich miejscach do tego przeznaczonych na arkuszu ucznia)

- (w przypadku arkuszy G…-…8, oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się czynności związane z kodowaniem wykonują członkowie ZN)

12.   Członkowie ZN sprawdzają poprawność kodowania arkuszy, udzielają odpowiedzi wyłącznie na pytania zdających związane z kodowaniem i rozumieniem Instrukcji dla zdającego.

13.   Uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po rozdaniu zdającym zestawów egzaminacyjnych. W sytuacjach szczególnych jednak nie później niż po ukończeniu czynności organizacyjnych decyduje przewodniczący SZE.

14.   Po czynnościach organizacyjnych, w tym sprawdzeniu poprawności kodowania, przewodniczący ZN zapisuje na tablicy (planszy), w widocznym miejscu, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym. W sali, w której nauczyciel odczytuje uczniom teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z zestawem egzaminacyjnym w części humanistycznej zapisuje się po skończeniu tej czynności.

15.   Po zapisaniu czasu, przelicza się wszystkie niewykorzystane i wadliwe arkusze - liczbę niewykorzystanych wadliwych arkuszy odnotowuje sie w protokole.

16.   Czas pracy z zestawem egzaminacyjnym liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy i wynosi odpowiednio.

a.    w części humanistycznej:

- z zestawem egzaminacyjnym z historii i wiedzy o społeczeństwie – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym z języka polskiego – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

b.   w części matematyczno-przyrodniczej:

- z zestawem egzaminacyjnym z przedmiotów przyrodniczych – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym z matematyki – 90 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 135 minut

c.    w części z języka obcego nowożytnego:

- z zestawem egzaminacyjnym na poziomie podstawowym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 80 minut

- z zestawem egzaminacyjnym na poziomie rozszerzonym – 60 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony – nie więcej niż 90 minut

17.   W przypadku części egzaminu z języka obcego nowożytnego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu następuje odtwarzanie płyty CD.

18.   Podczas pracy z zestawem egzaminacyjnym zdający nie mogą opuszczać sali egzaminacyjnej. Przewodniczący ZN może zezwolić, w szczególnie uzasadnionej sytuacji, na opuszczenie sali po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (nie dotyczy to sytuacji, w której konieczne jest skorzystanie z pomocy medycznej).

19.   Członkowie ZN oraz obserwatorzy nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich komentować, rozmawiać, zaglądać do prac. Wolno natomiast poruszać się po sali w celu monitorowania prawidłowego przebiegu egzaminu.

20.   W przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego lub zakłócania prawidłowego przebiegu egzaminu, przewodniczący ZN porozumiewa się z przewodniczącym SZE, a ten przerywa egzamin dla danego ucznia i unieważnia jego pracę (zgodnie z Procedurami postępowania w sytuacjach szczególnych).

21.   Jeśli zdający ukończył pracę przed czasem, zgłasza to ZN przez podniesienie ręki. Zamyka arkusz i odkłada go na brzegu stolika. Przewodniczący ZN lub członek ZN w obecności zdającego, sprawdza kompletność materiałów (czy zostały zaznaczone odpowiedzi na karcie, czy jest arkusz + karta). Zezwala na opuszczenie sali. Odbiór prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem, musi być tak zorganizowany, by nie zakłócać pracy pozostałym zdającym.

22.   Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz korzystających z zestawów dostosowanych, tj. G…-…8.

23.   Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin:

- przewodniczący informuje zdających o zakończeniu egzaminu,

- wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi,

- poleca członkom ZN kontrolę czynności wykonywanych przez uczniów,

- po upływie czasu, poleca zamknięcie zestawów oraz odłożenie ich na brzeg stolika.

24.   Zdający pozostają na swoich miejscach. Przewodniczący ZN zleca odbiór arkuszy i kart członkom ZN. W obecności uczniów sprawdzają oni kompletność materiałów (arkusz + karta), a następnie przewodniczący zezwala zdającym, z wyjątkiem zdającego, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych, na opuszczenie sali. Członkowie ZN mają obowiązek upewnić się czy odpowiedzi zostały przeniesione na karty odpowiedzi, a arkusze zakodowane. Jeśli nie przeniesiono odpowiedzi - spakowany zostaje cały arkusz ucznia, informacja do protokołu (imię, nazwisko, pesel, zakres egzaminu).

25.   Po zakończeniu pracy z pierwszym zestawem egzaminacyjnym następuje przerwa. W trakcie przerwy uczniowie przebywają w salach nr 15 i 18 pod opieką nauczycieli przypisanych do tych sal.

26.   Punktualnie o 11.00 rozpoczyna się drugi zakres egzaminu. Uczniowie wchodzą do sal o godz. 10.50

27.   Członkowie ZN w przypadku uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się:

a)     kodują zeszyty zadań i karty odpowiedzi,

b)    zaznaczają występowanie tych trudności, zamalowując odpowiednie pole na arkuszu i karcie odpowiedzi,

c)     odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności,

d)    podpisują wypełnioną listę obecności zdających.

28.   Po zakończeniu pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym członkowie ZN:

a)     odnotowują oddanie zestawów egzaminacyjnych przez zdających na listach obecności,

b)    w przypadku uczniów z dostosowaniem warunków, zaznaczają przyznane tym uczniom uprawnienia, zamalowując odpowiednie pole na – w zależności od arkusza – zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych lub karcie odpowiedzi.

c)w przypadku arkuszy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczania odpowiedzi na karcie odpowiedzi:

- historia i WoS, przedmioty przyrodnicze, język poziom podstawowy – dzielą arkusze na (A) - karty odpowiedzi, które odrywają od zeszytów zadań i (B) - zeszyt zadań;

- j. polski, matematyka język poziom rozszerzony – dzielą arkusze na (A) - karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywają karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych oraz (B) - zeszyt zadań.

d)    w przypadku zdających, którzy nie mają obowiązku zaznaczenia odpowiedzi na karcie, oraz w przypadku arkuszy G..-..7, G..-..8 – wypełnione przez zdających zeszyty zadań i karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi

e)     przeliczają, porządkują, i pakują materiały egzaminacyjne w bezpieczne koperty zgodnie z instrukcją właściwej OKE - do jednej koperty maksymalnie zestawy od 25 uczniów. Nie należy kodować arkuszy uczniów nieobecnych i zwolnionych.

 

 

 

 Do kopert nie pakujemy arkuszy uczniów, którym przerwano lub którzy przerwali egzamin, niewykorzystanych i wadliwych arkuszy, płyt CD.

 

f) podpisują wypełnioną listę obecności zdających,

g)    Przewodniczący ZN sporządza protokół przebiegu odpowiedniej części egzaminu w sali. Materiały przekazuje przewodniczącemu SZN

29.   Przewodniczący SZE sprawdza kompletność materiałów z danej sali w obecności odpowiedniego przewodniczącego ZN.

30.   Po zebraniu materiałów ze wszystkich sal egzaminacyjnych w danym dniu przewodniczący SZE zabezpiecza je zgodnie z instrukcją właściwej OKE. Następnie sporządza w dwóch egzemplarzach zbiorczy protokół egzaminu, obejmujący także wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu lub pracy z danym zestawem egzaminacyjnym albo przerwali pracę z zestawem egzaminacyjnym, albo którym unieważniono część egzaminu.

31.   Przewodniczący SZE przekazuje właściwej OKE w formie, miejscu i terminie przez nią wskazanym:

a)    zbiorczy protokół przebiegu egzaminu,

b)   wypełnione przez zdających zestawy egzaminacyjne spakowane zgodnie z instrukcją,

c)    zestawy niewykorzystane, niekompletne, błędnie wydrukowane,

d)   zweryfikowane listy uczniów ze wszystkich sal egzaminacyjnych,

e)    kopię wykazu zawartości przesyłki z  materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, 

f)    kopię zaświadczeń stwierdzających uzyskanie tytułu laureata,

g)   decyzje o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego (o ile taka sytuacja zaistnieje) wraz z arkuszami egzaminacyjnymi uczniów, których dotyczy przerwanie i unieważnienie.

Instrukcja pakowania zestawów egzaminacyjnych

 

W każdej z sal egzaminacyjnych, po zakończeniu egzaminu, należy skompletować następujące dokumenty:

  1. Koperty zwrotne z materiałami egzaminacyjnymi ułożonymi zgodnie z instrukcją.
  2. Niewykorzystane, wadliwe zestawy, zestawy którym przerwano lub którzy przerwali egzamin (+ płyty CD - trzecia część)
  3. Zweryfikowane listy zdających z podpisami członków zespołu nadzorującego.
  4. Protokół z danej sali.
  5. Po drugiej części Naklejki z kodami kreskowymi.