PROGRAM WYCHOWAWCZY

GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA HR. ZAMOYSKIEGO W KÓRNIKU

 

Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową

moralność, nieograniczoną tolerancyjność,

do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego

uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym.

 

— Janusz Korczak

 

Zadaniem szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowości i uzdolnień uczniów. Przy pomocy wychowawców i nauczycieli, przy współudziale rodziców, młody człowiek buduje swoją tożsamość. Nie zwalnia to ucznia od odpowiedzialności za samego siebie. To on podejmuje decyzje, dokonuje wyborów i buduje własny system wartości. Zadaniem szkoły jest, nie zastępowanie go, lecz pomaganie mu w trafnej ocenie zjawisk oraz wzrastanie do odpowiedzialności.

 

     Program wychowawczy szkoły stanowi jeden z podstawowych dokumentów merytorycznych naszego Gimnazjum, który jest kwintesencją podstawowych oddziaływań wychowawczych podejmowanych ze strony szkoły oraz ważną wizytówką instytucji, której rodzice powierzają swoje dziecko.

 

Naszym głównym i wspólnym założeniem jest opracowanie strategii wspierania uczniów w ich wszechstronnym rozwoju oraz troska o ich środowisko wychowawcze, w którym żyją. Szkoła również, jako zbiorowość uczniowska stanowi obok rodziny, miejsce kształtowania określonych wartości, umiejętności społecznych, postaw, które determinują sposób spostrzegania przez młodych ludzi otaczającego ich świata i sposobu funkcjonowania w nim.

 

     Mając na uwadze fakt, że rozwój młodego człowieka jest procesem naturalnym i samoistnym, staramy się świadomie oraz mądrze towarzyszyć mu w tej fascynującej, ale i pełnej zasadzek drodze ku pełnej dojrzałości. Stąd istotne podmiotowe traktowanie uczniów, a stosowane oddziaływania wychowawcze oparte na integralności wszystkich ich sfer osobowościowych.

 

WYCHOWANIE:

Wychowanie ma integralny, personalny i indywidualny charakter:

 • integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowe ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową, społeczną,
 • personalny – stawia w centrum osobę ucznia,
 • indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne możliwości psychofizyczne ucznia,

 

CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO:

Tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej  nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku  i akceptacji, pomocy i współpracy. Pomoc w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny.

  

SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA:

1.    Społeczność Gimnazjum im. Władysława hr. Zamoyskiego w Kórniku stanowią:

·      uczniowie i ich rodzice,

·      pracownicy szkoły: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi,

2. Szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice.

3. Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością i postawą.

  

ZADANIA SZKOŁY:

Głównym zadaniem szkoły jest dbanie o wszechstronny rozwój uczniów, a w szczególności o:

ROZWÓJ INTELEKTUALNY

·         Rozwijanie umiejętności twórczego myślenia.

·         Budzenie ciekawości poznawczej.

·         Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji.

·         Odkrywanie własnych możliwości, talentów i predyspozycji i ich twórcze wykorzystanie.

METODY:

·         stosowanie różnych form i metod pracy (pogadanki, doświadczenia, obserwacje, dokonywanie porównań, metody aktywne)

·         porządkowanie zdobytych wiadomości, ich przydatność w nauce

·         wykorzystanie na lekcjach różnych źródeł informacji (słowniki, encyklopedie, programy komputerowe, internet, telewizja, prasa, radio, wycieczki do muzeum)

·         realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej

·         stosowanie aktywizujących metod pracy - gry dydaktyczne- wykorzystanie dramy

·         prezentacja osiągnięć uczniów: konkursy przedmiotowe, prace plastyczne,

·         informowanie rodziców

·         indywidualna praca z uczniem zdolnym

·         uczestnictwo uczniów w konkursach przedmiotowych

ROZWÓJ EMOCJONALNY

·         Pomoc w samopoznaniu i samoocenie.

·         Radzenie sobie ze stresem.

·         Kształtowanie umiejętności oceny własnych reakcji, uczuć i stanów psychicznych.

·         Kształtowanie umiejętności bycia asertywnym

·         Nabywanie umiejętności rozróżniania i pielęgnowania uczuć koleżeństwa, przyjaźni i miłości

METODY:

·         zajęcia integracyjne prowadzone przez pedagoga szkolnego i psychologa w klasach I,

·         diagnoza samopoczucia uczniów w szkole poprzez ankiety, rozmowy, obserwacje, poznawanie i kontrolowanie własnych emocji,

·         prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych uczniów

·          lekcje  na  temat:  "Jak radzić sobie ze stresem?" Radzimy sobie z własną i cudzą agresją"

·         indywidualna opieka nad dziećmi z deficytami emocjonalnymi i intelektualnymi

·         pogłębianie wzajemnego porozumiewania się nauczycieli i uczniów.

·         Pogłębianie integracji uczniów poprzez wprowadzenie elementów treningu interpersonalnego

ROZWÓJ ZDROWOTNY

·         Promowanie zdrowego stylu życia.

·         Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych.

·         Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniami.

·         Ekologia - lokalna, regionalna, światowa - pogadanki na temat: higieny osobistej dziewczyny i chłopca - pielęgniarka, biolog,

METODY:

·         godziny wychowawcze, lekcje wychowawcze na temat: profilaktyki uzależnień,

·          udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych,

·           pomoc w dofinansowywaniu obiadów dla dzieci z rodzin ubogich

·         utrwalanie nawyków związanych z czystością ciała i ubioru

·         realizacja ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej oraz lekcje biologii- udział w akcji " Sprzątanie świata

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY

·         Funkcjonowanie w grupie:
- Kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego i    niewerbalnego
- Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji
- Integracja zespołu klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie
- Wyrabianie szacunku do poglądów innych

METODY:


- ćwiczenia w budowaniu komunikatu "ja"
- zajęcia integracyjne
- organizowanie wspólnych wyjść i wycieczek
- troska o wystrój klasy
- organizacja pomocy koleżeńskiej
- rozwiązywanie konfliktów w zespołach klasowych  (pedagog/psycholog/wychowawca)

·          Życie w społeczeństwie
- Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich
- Poznanie swoich praw obywatelskich
- Wdrażanie do poszanowania tradycji, historii narodowej, symboli narodowych
- Wychowanie regionalne
- Demokratyzacja życia w klasie i szkole ( samorządność)
- Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej
- Wdrażanie do poszanowania prawa - nie tylko szkolnego.

METODY:


- realizacja harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych
- konkursy międzyklasowe i międzyszkolne o tematyce regionalnej
- wybory do Samorządu Klasowego i Szkolnego
- zaznajamianie rodziców i uczniów ze Statutem Szkoły i obowiązującymi w niej regulaminami

·         Uczestnictwo w kulturze

- zapoznanie uczniów z tradycją narodową oraz regionalną

METODY:


- podtrzymywanie tradycji narodowych, regionalnych i rodzinnych poprzez m.in. uczestnictwo w akademiach z okazji świąt narodowych
- kultywowanie tradycji i obrzędów religijnych
- zapoznanie z kulturą duchową narodu

·         Wdrażanie dialogu międzykulturowego poprzez realizację ścieżek międzyprzedmiotowych i planów wychowawczych

·          ukazywanie roli filmu i teatru jako środka przekazu wartości ogólnoludzkich
- organizacja imprez z okazji rocznic narodowych-
-  wyjazdy do kina i teatru
-  wigilia w szkole

·         - propagowanie czytelnictwa literatury pięknej i lektur szkolnych

 

Szczegółowy wykaz zajęć przeznaczonych dla uczniów klas I i II – załącznik nr 1

Szczegółowy wykaz zajęć przeznaczonych dla uczniów klasy III– załącznik nr 2

 

Za realizację zadań wynikających z Programu Wychowawczego szkoły odpowiedzialni są: Dyrektor szkoły, Rada Pedagogiczna, wychowawca klasy, wszyscy nauczyciele uczący, pedagog i psycholog szkolny, Rada Rodziców, rodzice, Samorząd Uczniowski, i wszyscy pracownicy szkoły.

 

Szczegółowe zadania:

 

DYREKTOR:

 • nadzoruje i kontroluje pracę wychowawcza w szkole,
 • współpracuje ze wszystkimi podmiotami działań pedagogicznych w szkole,
 • diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły,
 • współpracuje z Samorządem Uczniowskim
 • rozwiązuje konflikty dotyczących uczniów i nauczycieli,
 • współpracuje z Radą Rodziców w zakresie tworzenia planów pracy wychowawczej i opiekuńczej,
 • współpracuje z   Radą Rodziców w zakresie pomocy wychowawczej i materialnej uczniów,

 

 

RADA PEDAGOGICZNA:

 • diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole,
 • proponuje działania strategiczne,
 • proponuje zmiany w zatwierdzonych planach pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • prognozuje potrzeby szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych,

 

WYCHOWCA KLASY:

 • zapoznaje uczniów i ich rodziców ze Statutem Szkoły i wszystkimi regułami obowiązującymi w placówce,
 • rozpoznaje środowisko uczniów i „wewnętrzne życie” klasy,
 • diagnozuje potrzeby wychowawcze uczniów,
 • tworzy plan pracy wychowawczej,
 • wspólnie z Radą Rodziców planuje imprezy klasowe, wycieczki, biwaki itp.,
 • na bieżąco obserwuje i kontroluje postęp wychowawczy, dydaktyczny oraz absencję na zajęciach lekcyjnych – w razie niepokojów wchodzi w kontakt z rodzicami,
 • na początku każdego roku szkolnego dba o wybór Samorządu klasowego, jak i Trójki Klasowej Rodziców
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym,psychologiem
 • współdziała z rodzicami ucznia oraz pozostałymi nauczycielami, aby zapewnić odpowiednie warunki nauki i rozwoju ucznia,
 • współpracuje z rodzicami uczniów by zaradzić pojawiającym się problemom

 

NAUCZYCIELE:

 • współpracują z wychowawcą klasy w realizacji zadań wychowawczych szkoły i klasy,
 • informują wychowawcę klasy o wszystkich problemach uczniów związanych z postępami w nauce i zachowaniu,
 • wspierają pracę uczniów uzdolnionych z danego przedmiotu, przygotowują do konkursów i olimpiad,
 • udzielają pomocy uczniom słabym w danym przedmiocie,
 • kształtują w sobie rolę nauczyciela wspierającego i motywującego

 

PEDAGOG i PSYCHOLOG :

 • analizuje i diagnozuje sytuację uczniów dotyczącą trudności wychowawczych,
 • współpracuje z rodzicami i nauczycielami,
 • utrzymuje indywidualny kontakt z Dyrekcją, wychowawcami, wychowankami, rodzicami w sprawach wychowawczych,
 • pełni dyżur – celem udzielania porad wychowankom i rodzicom,
 • prowadzi   indywidualną   pracę  z  potrzebującymi   wychowankami i rodzicami,
 • określa formy i sposoby udzielania pomocy uczniom,
 • organizuje i realizuje pomoc psychologiczną w różnych formach dla uczniów – spotkania indywidualne, porady, zajęcia psychoedukacyjne, warsztaty; dla rodziców i nauczycieli,
 • zapewnia doradztwo w zakresie wyboru kształcenia i zawodu,
 • wspiera rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

 

RADA RODZICÓW:

 • analizuje i diagnozuje   opinie   rodziców   na   temat   nauczania i wychowania,
 • jest łącznikiem pracy szkoły ze środowiskiem,
 • współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim,

 

RODZICE:

 •  współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym
 • pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych,
 • wspierają  działania  innowacyjne   szkoły   poprzez   własną   pracę i pomoc materialną,

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI:

 • reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie,
 • współpracuje z Dyrekcją szkoły, nauczycielami, administracją szkolną i środowiskiem lokalnym,
 • broni praw i godności uczniów, rozwiązuje ich problemy,
 • organizuje imprezy szkolne i pozaszkolne,

 

PRACOWNICY OBSŁUGI SZKOŁY:

 • aktywnie uczestniczą w procesie wychowawczym szkoły,

 

Załącznik nr 2: Wykaz zajęć przeznaczonych dla uczniów klasy III

Zajęcia warsztatowe w klasach oraz indywidualne konsultacje, w tym informowanie o specjalistycznych placówkach zajmujących się doradztwem zawodowym.

Zapraszanie przedstawicieli różnych zawodów, szkół.( psycholog, wychowawcy, pedagog)

 

- Zajęcia 1: Wyjaśnienie znaczenia pojęcia „pracy” w oparciu o teorię potrzeb

Cel: Wprowadzenie uczniów w problematykę orientacji zawodowej

 

- Zajęcia 2: Poznaje siebie –  moje zainteresowania.

Cel: Uświadomienie uczniom roli zainteresowań w wyborze zawodu, szkoły.

 

- Zajęcia 3: Czy znasz swoje zdolności?

Cel: Kształcenie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień. Odróżnianie cech charakteru i zainteresowań od uzdolnień.

 

- Zajęcia 4: Temperament a wybór zawodu.

Cel: Kształcenie umiejętności określania swojego temperamentu i jego wpływu na wybory zawodowe.

 

- Zajęcia 5: Obraz siebie – rola samooceny w trafnym wyborze zawodu.

Cel: Kształcenie umiejętności rozpoznawania swoich cech osobowości w powiązaniu z wymaganiami poszczególnych zawodów.

 

- Zajęcia 6: Podsumowanie bloku zajęć „Poznać siebie”

Cel; podsumowanie dotychczas zebranych informacji dotyczących obrazu siebie.

 

-          Zajęcia 7: Zasady postępowania rekrutacyjnego

Cel; Zapoznanie uczniów z zasadami postępowania rekrutacyjnego

 

Program opracowały:

Magdalena Latosińska i Joanna Woźniak

we współpracy z Zespołem Wychowawców